'
ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ - ΑΓΟΡΕΣ TAX FREE

Πολιτική Απορρήτου

Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα www.tailoritalianwear.comδεσμεύεστε από την εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου, ως εκ τούτου θα πρέπει να διαβάζετε το κείμενο αυτό κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα και να βεβαιώνεστε ότι το αποδέχεστε.

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία τυχόν δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες του διαδικτυακού μας τόπου, αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας και φυλάσσονται σε αρχείο υπ’ ευθύνη της εταιρείας περιορισμένηςευθύνης με την επωνυμία «Μεταποιητική &Εμπορική Ενδυμάτων Ε.Π.Ε.» αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν την α) ανάπτυξη, εκτέλεση και εφαρμογή της σύμβασης αγοραπωλησίας για τα προϊόντα που έχετε αγοράσει, ή οποιασδήποτε άλλης σύμβασης ανάμεσα σε εσάς και εμάς, β) τη διεκπεραίωση των αιτημάτων σας, γ) την παροχή, με τη συναίνεσή σας, πληροφοριών σε ό,τι αφορά τα προϊόντα της TAILOR, στην οποία παροχή πληροφοριών περιλαμβάνεται η αποστολή εμπορικής αλληλογραφίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλου ισοδύναμου ηλεκτρονικού μέσου (όπως για παράδειγμα SMS),καιδ) εν γένει τη βελτίωση των παρεχομένων από εμάς υπηρεσιών. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το Νόμο.

Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της TAILOR έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των αιτήσεών σας. Στην περίπτωση που η Τailor χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου.

Η TAILOR δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

Στην περίπτωση που μας μεταβιβάζετε προσωπικά στοιχεία τρίτου προσώπου, φέρετε την ευθύνη να έχετε ενημερώσει το εν λόγω πρόσωπο σχετικά με τη χρήση των στοιχείων του και να έχετε εξασφαλίσει τη ρητή συναίνεσή του ότι οι πληροφορίες αυτές δίδονται για τους σκοπούς που εξηγούνται ανωτέρω.

Σε περίπτωση που έχετε αγοράσει ένα προϊόν, τα προσωπικά στοιχεία του τρίτου προσώπου που μας έχετε παραχωρήσει θα χρησιμοποιηθούν για τη διαχείριση της παράδοσης ή/και επαλήθευση της σωστής παράδοσης του αντίστοιχου προϊόντος καθώς και την απάντηση τυχόν ερωτημάτων ή εξυπηρέτηση αιτημάτων που ενδεχομένως είτε εσείς είτε το τρίτο πρόσωπο διατυπώσετε.

Σε περίπτωση που επιλέξετε να αποθηκεύσετε την πιστωτική/χρεωστική κάρτα σας, μας επιτρέπετε ρητά να χρησιμοποιήσουμε τα αναφερόμενα στοιχεία ως απαραίτητα για την ενεργοποίηση και την ανάπτυξη αυτής της λειτουργίας. Ο κωδικός CVV της κάρτας χρησιμοποιείται μόνο για αγορές που βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν αποθηκεύεται ούτε υπόκειται κατόπιν σε επεξεργασία ως μέρος των στοιχείων της κάρτας σας. Η συγκατάθεσή σας για την ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας, επιτρέπει την αυτόματη συμπλήρωση των δεδομένων σας σε μεταγενέστερες αγορές, συνεπώς δεν θα είναι απαραίτητο να καταχωρίζετε τα δεδομένα σας σε κάθε νέα διαδικασία, και θα θεωρείται ότι τα στοιχεία θα είναι έγκυρα και θα ισχύουν για μεταγενέστερες αγορές. Μπορείτε να τροποποιείτε τα στοιχεία των καρτών σας και να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των στοιχείων αυτών οποτεδήποτε. ΗTAILOR αποθηκεύει και μεταβιβάζει τα δεδομένα των καρτών σας σύμφωνα με τις διεθνείς βασικές αρχές της εμπιστευτικότητας και ασφάλειας για τις πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες. Η χρήση αυτής της λειτουργίας ενδέχεται να απαιτεί για λόγους ασφαλείας την αλλαγή του κωδικού πρόσβασής σας. Όταν κάνετε χρήση αυτού του ιστότοπου, η ασφάλεια εξαρτάται επίσης από τη σωστή χρήση του και από τη διατήρηση ορισμένων εμπιστευτικών κωδικών.

Η TAILOR,ως υπεύθυνη επεξεργασίας του αρχείου, αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει την τήρηση του εμπιστευτικού χαρακτήρα των προσωπικών σας δεδομένων και να εξασφαλίζει την εκ μέρους σας άσκηση των δικαιωμάτων πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και εναντίωσης, μέσω αποστολής ενός e-mail στη διεύθυνση sales@tailorstores.com. Εάν κρίνεται απαραίτητο θα σας ζητήσουμε να μας παράσχετε φωτοτυπία της ταυτότητάς σας, του διαβατηρίου ή άλλου ισχύοντος αποδεικτικού εγγράφου.

Τα προσωπικά σας στοιχεία ενδέχεται να γνωστοποιούνται και σε συνδεδεμένες με την TAILORεταιρείες, τρίτους υπεύθυνους επεξεργασίας, κέντρα συλλογής πληροφοριών, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή άλλους τρίτους παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι βοηθούν στις επιχειρηματικές μας λειτουργίες ή είναι απαραίτητοι για τη διαχείριση των αγορών σας, πάντοτε, ωστόσο, υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία.

Παρέχοντάς μας πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα ή, άλλως, σε εμάς, μας εξουσιοδοτείτε ρητά να γνωστοποιήσουμε και να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας, όπως ανωτέρω περιγράφεται. Η συγκατάθεσή σας σε αυτή την πρόσβαση/γνωστοποίηση περιλαμβάνει εκείνες τις περιπτώσεις όπου, για την αποτελεσματικότητα της παροχής των υπηρεσιών, οι πάροχοιενδέχεται να είναι εγκατεστημένοι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ή σε άλλες χώρες ή περιοχές εκτός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης.

Ο χρήστης της ιστοσελίδαςεγγυάται ότι τα παρεχόμενα στοιχεία είναι ορθά και ακριβή και δεσμεύεται να γνωστοποιήσει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση αυτών. Για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκληθεί στον ιστότοπο ή σε οποιονδήποτε τρίτο που είναι υπεύθυνος για τον ιστότοπο εξαιτίας της παροχής λανθασμένων, ανακριβών ή ελλιπών πληροφοριών στα πεδία εγγραφής, την αποκλειστική ευθύνη θα φέρει ο χρήστης.